Política de Qualitat 
Política de Qualitat

La Direcció de l'empresa fa pública la seva política de qualitat  per a que tots els empleats que la integren, la coneguin i la cumpleixin, en els termes següents:

L'objectiu bàsic de la formació impartida en l'empresa és l'adequació dels alumnes, tant en els cursos de reciclatge com en els de formació ocupacional, a les necessitats canviants del mercat laboral, per assegurar el manteniment o la reinserció en el seu lloc de treball .

Per aquest motiu ens hem d'esforçar a avançar-nos als canvis del mercat laboral per tal d’oferir als nostres clients un servei  adequat a les seves necessitats.

Això comporta la selecció i formació constant del nostre professorat a fi i efecte que es pugui mantenir en posicions d'avantguarda dins del món de la formació professional ocupacional i contínua

Aquests aspectes es concreten en la recerca constant de sistemes de millora contínua, d'acord amb la filosofia del sistema de gestió de la qualitat de la norma
UNE-EN-ISO 9001:2015, i en la utilització de les Noves Tecnologies basades en l’ús i aprofitament d’INTERNET eina bàsica i imprescindible durant totes les etapes “laborals” dels nostres clients.

Forma part d'aquesta política aconseguir clients repetitius, tant de les administracions públiques com d'entitats particulars.

Controlarem l'èxit de la nostra política de qualitat mitjançant dues eines:

- El seguiment constant de la satisfacció dels nostres clients, i

- L'aprofitament i reinserció dels nostres alumnes

 

La Seguretat i la Salut dels que desenvolupem la nostra tasca en QiF, així com totes aquelles persones que participin en la prestació dels nostres serveis és prioritària, per això integrem la responsabilitat preventiva a tots i cadascun dels nivells de l'organització.

Complirem amb tota la legislació aplicable, tant en matèria de seguretat i salut laboral, com els requeriments dels nostres clients i tots aquells altres requisits que l'organització subscrigui. Així mateix vetllarem per la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, i per la tolerància zero en relació amb qualsevol conducta d'assetjament sexual i/o per raó de sexe.


Per donar a conèixer aquests compromisos, la Política Integrada de Qualitat i Prevenció de Riscos laborals es difondrà entre empleats, clients i col.laboradors, , i estarà a disposició de qualsevol altra part interessada.

Direcció de QiF

Setembre 2021